وضعیت قرمز آلودگی هوا در تهران؛ شاخص چه عددی را نشان می‌دهد؟

وضعیت قرمز آلودگی هوا در تهران؛ شاخص چه عددی را نشان می‌دهد؟