افزایش شمار قربانیان و مفقود شدگان سیل در افغانستان به ۱۹۸ نفر