نظارت دقیق بر بازگشایی‌ها به منظور رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی برای صیانت از جان مردم ضروری است

نظارت دقیق بر بازگشایی‌ها به منظور رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی برای صیانت از جان مردم ضروری است