یادآوری نکته مهم درباره کارت‌های سوخت توسط آذری‌جهرمی