تا ۲ هفته آینده به واکسیناسیون ۷۰ درصدی خواهیم رسید / محدودیت سفر برای افراد واکسینه شده لغو خواهد شد