تکلیف جاماندگان سهام عدالت تا هفته آتی مشخص می شود