لحظه تزریق واکسن پاستور توسط کیانوش جهانپور / فیلم