افزایش ایمنی بدن تا ۹۴درصد با تزریق دز دوم این واکسن کرونا