روحانی: امیدواریم خداوند رحمتش را نازل کند | مردم خوزستان برای ما بسیار مهم هستند / فیلم