سهامداران بیمه ملت، گواهی سهام خود را غیرحضوری دریافت کنند