درخواست عجیب مخالفان واکسن کرونا از مراکز واکسیناسیون