بیش از یک میلیون دستگاه خودرو در سال نمی‌توانیم بفروشیم / پراید ۴۰ میلیونی کارخانه را ۱۴۰ میلیون می‌فروشند