آتش گرفتن ۴ لنج صیادی در بندرلنگه / یک نفر زنده زنده سوخت

آتش گرفتن ۴ لنج صیادی در بندرلنگه / یک نفر زنده زنده سوخت