تمام انتظارات از رویداد هواوی در ۹ مرداد؛ از پرچمداران P۵۰ تا دستگاه‌های ویژه کودکان