خوشحالی عجیب و خطرناک دختر لبنانی از رسیدن محموله سوخت / فیلم