محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران با بازگشت به برجام موجب رفع نگرانی‌ها می‌شود