ناظر پیکان- گل‌گهر، ورزشگاه را اشتباه رفت!

ناظر پیکان- گل‌گهر، ورزشگاه را اشتباه رفت!