خبری از ترسالی نیست / آب در تهران جیره بندی می شود؟