مصدومیتم جدی نیست / برای حضور در دربی مشکلی ندارم

مصدومیتم جدی نیست / برای حضور در دربی مشکلی ندارم