چین از سخنرانی رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل قدردانی کرد