سیاست‌های خارجی دولت جدید یکی از پایه‌های استراتژی ارزی بانک دی است