نگهداری سالمندقالب بتنپرینتر چاپ کارت,پرینتر چاپ کارت …تست oae

معطلی ۸ تا ۱۰ ساعته سالمندان تهرانی برای واکسیناسیون خودرویی!