سازنده وطراح تمامی خطوط تزریق فومفروش مادربرد کامپیوتر و لپ تاپدستگاه آسیاب مخصوص دانه های سختتولیدی لوله بخاری و دریچه کولر

مساله هسته‌ای کره شمالی از راه دیپلماتیک قابل حل است