قبض گاز برای کدام مشترکان ۴ برابر می‌شود؟ / جدول

قبض گاز برای کدام مشترکان ۴ برابر می‌شود؟ / جدول