پاکستان و ایران مهمترین دولت‌ها در موضوع حل مشکل افغانستان هستند