قطع آب تهران تا ۹۰ روز دیگر صحت دارد؟

قطع آب تهران تا ۹۰ روز دیگر صحت دارد؟