مصدومیت ۶نفر به دلیل واژگونی پراید در آزادراه امیرکبیر اصفهان