اطلاعیه شماره ۶ آموزش و پرورش درباره بازگشایی مدارس