توضیحات معاون وزیر بهداشت درباره تحقیقات شیراز درباره اثربخشی واکسن سینوفارم