خودکشی یک معلم ریاضی در فارس به دلیل تنگدستی/ فیلم