هنوز بیماریابی‌ کرونا در کشور ضعیف است / رفتار کرونا قابل پیش بینی نیست