تاج گل ترحیمحفاظ استیلالمنت میله ایسیم و کابل سیمیا

شکایت پرسپولیس از بازیکن سپاهان به کجا رسید؟