اخذ تست کرونا از زوار اربعین به محض بازگشت به کشور