رئیسی: به آینده کشور امیدوارم /  دولت سیزدهم و مجلس باید به اولویت ها توجه داشته باشند