آخرین آمار کرونا؛ ۳۷۹ فوتی و ۱۷۵۶۴ مبتلا / حال ۶۶۶۱ نفر وخیم است