۷۷ درصد زنان ایرانی خشونت را تجربه کردند / ارتباط میزان درآمد مردان با خشونت اعمالی آنها به زنان

۷۷ درصد زنان ایرانی خشونت را تجربه کردند / ارتباط میزان درآمد مردان با خشونت اعمالی آنها به زنان