قیمت دلار و میزان افزایش حقوق و دستمزدها در بودجه ۱۴۰۱

قیمت دلار و میزان افزایش حقوق و دستمزدها در بودجه ۱۴۰۱