بیماری کرونا فصلی است / شیوع کرونا در کدام شرایط آبی و هوایی بیشتر است؟