فیلمی جنجالی از ورود مردان مسلح به یک خانه در ایران