مخالفت پکن با هرگونه مناسبات دیپلماتیک مستقیم کشورها با تایوان

مخالفت پکن با هرگونه مناسبات دیپلماتیک مستقیم کشورها با تایوان