واکنش رسانه‌های عربی به مراسم تنفیذ رئیسی و بیانات رهبری