واکنش مثبت روسیه به پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای / عکس