درخواست‌های فرابرجامی را نمی‌پذیریم؛ فرصت پیش رو پنجره‌ای نیست که تا ابد باز بماند

درخواست‌های فرابرجامی را نمی‌پذیریم؛ فرصت پیش رو پنجره‌ای نیست که تا ابد باز بماند