روستایی عجیب در ایران بدون تولد نوزاد در ۱۸ سال گذشته!

روستایی عجیب در ایران بدون تولد نوزاد در ۱۸ سال گذشته!