به معتادان بهبودیافته وام ۱۰۰ میلیونی پرداخت می‌شود + شرایط