مجوز انجام تمرینات استقلال در ورزشگاه آرارات صادر شد