لحظه تحویل دفتر ریاست جمهوری به رییسی توسط روحانی / فیلم