دست و پای ما را نمی‌بستند، پایان ۹۹ توافق کرده بودیم / FATF در اختیار دولت نیست