دبیرکل و اعضای شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی معرفی شدند

دبیرکل و اعضای شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی معرفی شدند