۹ تروریست الشباب در سومالی کشته و ۱۳ تَن بازداشت شدند

۹ تروریست الشباب در سومالی کشته و ۱۳ تَن بازداشت شدند